Онлајн одобрение

ЕВРОЛИЗ АУТО АД Скопје
ул. Максим Горки бр. 1-1/2
Тел.: +389 2 3212-270,
Факс: +389 2 3212-280
E-mail: info@euroleaseauto.mk

Онлаjн одобрение

Барање за финансирање

Полињата обележани со * се задолжителни
Информации за клиентот:
Назив на корисникот на лизингот:*
Матичен броj(правни лица):*  
ЕМБГ (физички лица):*  
Даночен броj (правни лица):*  
Седиште и адреса (правни лица) или адреса според лична карта (физички лица):
Место:*  
Адреса:*
Адреса за коресподенциjа: * Ако е различна од претходната
Место:*
Адреса:*
Лице за контакт:
Име и презиме:* ЕМБГ:*
Контакт со корисникот на лизингот:
Мобилен телефон на лицето за контакт: Друг моб. телефон:
Фиксен телефон: Друг фиксен телефон:
E-mail:* Факс:
Брачна состојба: да  не Деца: да, не
Живеалиште: сопствен стан/куќа стан/куќа под наем
Имотна состојба: сопствен стан сопствена куќа сопствено возилото
  друго, молиме наведете:

Информациjа за постоечки задолжениjа:

(Вклучително и кон државни институции)
Финансиска институциjа Вид на задолженост Износ на задолжение Почеток (месец/година) Рок (броj на месеци) Износ на ратата


Неопходни документи за физичко лице:
Uploaded files Total files: 1

Uploaded files Total files: 1

Uploaded files Total files: 1

Uploaded files Total files: 1

Uploaded files Total files: 1

Uploaded files Total files: 1

Uploaded files Total files: 1

Uploaded files Total files: 1

Uploaded files Total files: 1


Неопходни документи за правно лице:
Uploaded files Total files: 1

Uploaded files Total files: 1

Uploaded files Total files: 1

Uploaded files Total files: 1

Uploaded files Total files: 1

Uploaded files Total files: 1


Во случаj договорот за лизинг да го потпишуват ополномоштено лице:
Uploaded files Total files: 1

Uploaded files Total files: 1

Информациjа за превозното средство
Марка:*    
Модел:*    
Набавна цена на средството* ЕУР со ДДВ  
Број на превозни средства:    
Рок на испорака* дена  
Користите ли даночен кредит?*    
Информациjа за финансирањето:
Вид на финансирање:    
Учество:* %  
Времетраење на лизингот:* (во месеци)  
Остаточна вредност:* %  

Изjавувам дека сите податоци се вистинити и дека ни еден податок не е изоставен коj е важен за финансирање на лизингот. Со своjот потпис под барањето гарантирам за точноста и целосноста на наведените податоци за мене/друштвото кое го претставувам и изјавувам дека сум запознат-а со тоа дека наведувањето на неточни податоци ке има последица кривично гонење како и надомест на штета во корист на Евролиз Ауто ДООЕЛ Скопје.

Се согласувам и го овластувам Евролиз Ауто ДООЕЛ Скопје за мене да ги побара и добие сите дополнителни документи за обработка на барањето за лизинг. Ги овластувам институциите каде се водат нашите трансакциски сметки согласно Законот за Банките и Законот за зашитата на личните податоци да ги дадат сите потребни документи за обработка на барањето за лизинг.

Датум: Потпис (печат на правно лице):